12.03. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично). Завдання. Виконати впр.376

13.03. Пунктуаційна помилка. Виконати впр.392

16.03. Другорядні члени речення. Додаток. Завдання. Опрацювати §51. Виконати впр. 402 (3 речення)

17.03. Другорядні члени речення. Означення. Завдання. Опрацювати §52. Виконати впр.415 (3 речення)

19.03.Другорядні члени речення. Обставина. Завдання. Опрацювати §53. Виконати впр.424 (3 речення)

20.03. Контрольна робота №6. Словосполучення. Речення. Його граматична основа. Другорядні члени речення (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Укажіть правильне твердження.

А) Синтаксис – це розділ науки про мову, який вивчає будову словосполучень і речень.

Б) Пунктуація – це розділ науки про мову, який вивчає частини мови.

В) Додаток – це другорядний член речення, що означає ознаку предмета, про який говориться в реченні.

2. Укажіть словосполучення.

А) сливи й груші

Б) біля будинку

В) рідні ниви

3. Укажіть поширене словосполучення.

А) Червоні кетяги калини

Б) слухати музику

В) прийти вчасно

4. Укажіть розповідне речення.

А) Принесіть, будь ласка, газету.

Б) Освітлений краєчок неба почорнів.

В) Чому ви засмутились?

5. Укажіть двоскладне речення.

А) Не кидай слів на вітер.

Б) Надворі тихо й затишно.

В) Удома й стіни гріють.

6. Укажіть поширене речення.

А) Настала весна.

Б) Я іду до гарного лісу.

В) Почало розвиднятися.

7. У якому словосполученні правильно виділене залежне слово?

А) Затихло кругом;

Б) співають півні;

В)стоїть над водою.

8. Які є види речень за емоційним забарвленням?

А) Окличні, неокличні.

Б) Окличні, розповідні.

В) Розповідні, питальні, спонукальні.

9. У якому реченні виділене слово є означенням?

А) Сонце вже сховалось за гори.

Б) Узгір’я хмариною спускалось в море.

В) Повіяв ранковий вітер.

10. У якому реченні виділене слово є додатком?

А) Шумить, не стихає бурхливе море.

Б) Вітер пісню співає стоголосо.

В) Море знов стало спокійне.

11. На які питання відповідає обставина?

А) де? коли?

Б) хто? що?

В) який? чий?

12. Який серед перелічених членів речення є головним?

А) означення;

Б) присудок;

В) додаток.

30.03. Словосполучення. Речення, його граматична основа. Другорядні члени речення. Завдання. Виконати завдання 1-6, с.158

31.03. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Завдання. Опрацювати §54. Виконати впр.427 (2 речення) (письмово)

02.04. УМР №15. Усний твір-роздум у художньому стилі. Завдання. 1.Опрацювати §46, с.135. 2.Усно скласти твір-роздум у художньому стилі (у впр.363 подано орієнтовні теми творів)

03.04. Кома між однорідними членами. Завдання. Опрацювати §54, с.159-160. Виконати впр.429 (2 речення)

06.04. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Завдання. Опрацювати §55, с.162-163. Виконати впр.439 (1 та 2 речення)

07.04. УМР №16. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Завдання. 1. Прочитати текст «Кінь утік» за посиланням: wym-1586238057476 2. Письмово скласти план до нього. 3. Докладно усно переказати текст.

09.04. Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Завдання. Опрацювати §55, с.162-163. Виконати впр.440 (2 та 4 речення)

10.04. Розділові знаки у реченнях з однорідними членами. Завдання. Повторити §54, с.159-160; §55, с.162-163. Скласти та записати три речення з однорідними членами (1 – з комою, 2 – з двокрапкою, 3 – з тире при однорідних членах), пояснити вживання розділових знаків

13.04. УМР №17. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Завдання. Опрацювати §56. Виконати впр.448 (І-ІІ завдання – усно; ІІІ-ІV завдання – письмово)

14.04. УМР №18. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Завдання. Виконати впр.448 (виписати із тексту два речення з однорідними членами, підкреслити однорідні члени речення, пояснити вживання розділових знаків)

16.04. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні. Завдання. Опрацювати §57. Виконати впр.451 (2 речення)

17.04. УМР №19. Складання тексту повідомлення з використанням звертань. Завдання. Повторити §57. Виконати впр.456 (один варіант на вибір)

21.04. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Завдання. Опрацювати §58. Виконати впр.459 (ІІ завдання)

23.04. Виділення вставних слів на письмі комами. Завдання. Повторити §58. Виконати впр.461 (3 речення)

24.04. Складання інформаційного повідомлення до шкільного вебсайту про цікавий випадок із життя класу (з використанням вставних слів і словосполучень). Завдання. Виконати впр.464

27.04. УМР №20. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці). Завдання. 1.Опрацювати §62, с.179 (розглянути зразок оформлення адреси на конверті). 2.Виконати впр.485

28.04. Контрольна робота №7. Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова та сполучення слів (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Укажіть речення, у якому є однорідні члени.

А. Вірний приятель – то найбільший скарб.

Б. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.

В. Горобина і ялинка росли поруч.

2. Укажіть речення, у якому при однорідних членах є узагальнювальне слово (розділові знаки пропущено).

А. Густий запах гречок і сухої стерні повівав з поля.

Б. У наших лісах ростуть хвойні дерева ялини сосни кедри смереки тис тощо.

В. Все навкруги було повите світанковою сутінню.

3. Укажіть речення, у якому є звертання.

А. Вертоліт, вертоліт вирушає в політ.

Б. І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять.

В. Бережи честь змолоду.

4. Укажіть речення, у якому є поширене звертання.

А. Україно! Ти для мене диво!

Б. Чом ти, березо, така журлива?

В. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте!

5. Укажіть речення, у якому є вставне слово або сполучення слів.

А. І ось, нарешті, вершина.

Б. Душа моя, неначе диво-чаша, любов’ю переповнена ущерб.

В. Тече вода в синє море, та не витікає.

6. Укажіть речення, у якому вставне слово означає джерело повідомлення.

А. Кажуть, морозами його тут витискає з землі.

Б. То, може, нарікань на долю вже доволі?

В. Сподобавсь, видимо, козак дівчині.

7. Вкажіть рядок, у якому правильно перераховані ознаки однорідних членів речення.

А. Однакові члени речення; однакові питання, на які відповідають; пов’язані з одним словом.

Б. Однакові члени речення; однакові питання, на які відповідають.

В. Однакові питання, на які відповідають; завжди є підметом; пов’язані з одним словом.

8. Якими розділовими знаками виділяються на письмі вставні слова?

А. Знаком оклику.

Б. Комами.

В. Комою та тире.

9. Яким членом речення виступає звертання?

А. Не є членом речення.

Б. Присудком.

В. Другорядними членами речення.

10. Кому треба поставити перед виділеним сполучником у реченні:

А. Любив дід гарну бесіду й добре слово.

Б. Роман прислухається і до пісні і до народження чогось нового.

В. На вечірньому небі потьмяніли й щезли сріблясті зірки.

11. Укажіть речення, в якому неправильно вжито розділові знаки:

А. На моє щастя, серед тих речей траплялися й старовинні рушники.

Б. Напевне, всім доводилося спостерігати за красою ранкового неба.

В. На щастя краса не щезла з лиця нашої планети.

12. Укажіть правильне твердження:

А. Звертання - це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються.

Б. Між однорідними членами речення ставимо кому, тире, двокрапку, крапку з комою.

В. Вставні слова та словосполучення є членами речення, до них можна поставити питання.

30.04. УМР №21. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. Завдання. 1.Опрацювати §59, с.172. 2.Прочитати зразок листа (впр.468). 3.Виконати впр.469

04.05. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв´язком. Завдання. Опрацювати §60. Виконати впр.474 (І завдання; 1-2 речення)

05.05. Кома між частинами складного речення, з´єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв´язком. Завдання. Опрацювати §61. Виконати впр.479 (1-3 речення)

07.05. Кома між частинами складного речення, з´єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв´язком. Завдання. Повторити §61. Виконати впр.483 (виписати 1 та 4 речення, виконати синтаксичний розбір цих речень) (зразок синтаксичного розбору складного речення на с.178)

08.05. УМР №22. Письмовий твір-роздум на тему, пов´язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі. Завдання. Опрацювати §30. Скласти та записати твір-роздум у художньому стилі на одну із тем: «Чому людина має бути чемною» або «Чому потрібно захищати слабших» (0,5 – 1 сторінка)

12.05. Контрольний диктант №2. Завдання. Спишіть текст. На місці нижніх рисок ( _ ) вставте пропущені букви. Зверніть увагу: диктант записуємо на окремому аркуші.

Літо прийшло

Скажіт_, ви не знаєте, чом це н_бо таке синє-синє, а хмарки в н_ому пливут_ такі білен_кі-білен_кі? Чом так ранен_ко прокидаєт_ся сонце, а коли настає йому час йти на спочинок, ну аж ніяк не хоче лягати в свою полум_яну колиску? Чому в нічному н_бі так мер_хтять_ зорі, а місяц_ так пильно ро_глядає себе в тихому дз_ркалі ставу?

Чому кріз_ густу стіну хлібів так ласкаво і ніжно посміхают_ся сині очі волошок, а важкий сердитий джміль_ так низько хилит_ до землі солодку голівку конюшини? Чому? Літо пр_йшло! А червен_ — його перший місяц_.

Місяц_ соковитих ч_решен_ і запашних суниц_, місяць п_ршої сіножаті і найдовших днів року. Ю. Старостенко

Підсумкову контрольну роботу за ІІ семестр виконуємо на окремому аркуші. Дату не пишемо. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь. Завдання необхідно виконати до 21 травня

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

з української мови

учня/учениці 5 класу

Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів КЗ «Глинське НВО»

Прізвище та ім’я

1. Укажіть словосполучення.

А) сливи й груші

Б) біля будинку

В) рідні ниви

2. У якому словосполученні правильно виділене залежне слово?

А) Затихло кругом;

Б) співають півні;

В) стоїть над водою.

3. Укажіть розповідне речення.

А) Принесіть, будь ласка, газету.

Б) Освітлений краєчок неба почорнів.

В) Чому ви засмутились?

4. Укажіть двоскладне речення.

А) Не кидай слів на вітер.

Б) Надворі тихо й затишно.

В) Удома й стіни гріють.

5. У якому реченні виділене слово є означенням?

А) Сонце вже сховалось за гори.

Б) Узгір’я хмариною спускалось в море.

В) Повіяв ранковий вітер.

6. У якому реченні виділене слово є додатком?

А) Шумить, не стихає бурхливе море.

Б) Вітер пісню співає стоголосо.

В) Море знов стало спокійне.

7. На які питання відповідає обставина?

А) де? коли?

Б) хто? що?

В) який? чий?

8. Який серед перелічених членів речення є головним?

А) означення;

Б) присудок;

В) додаток.

9. Укажіть речення, у якому є однорідні члени.

А) Вірний приятель – то найбільший скарб.

Б). Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.

В). Горобина і ялинка росли поруч.

10. Яким членом речення виступають звертання та вставні слова?

А) Не є членами речення.

Б) Присудком.

В) Другорядними членами речення.

11. Яке речення є складним?

А) І жив Олег в мирі з усіма землями, княжачи в Києві.

Б) Весна причаїлась у сірій корі ґрунту, у деревах, у воді.

В) З одного берега йде до річки білий цапок, з другого берега надходить чорний цапок, і обидва цапки хочуть через річку перебратися.

12. Укажіть складне безсполучникове речення.

А) Ніч минула швидко.

Б) Буря вщухла, хвилі продовжували бушувати.

В) Понісся перший порив вітру і човен здригнувся.

15.05. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Завдання. Опрацювати §63. Виконати впр.488 (2 речення)

18.05. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Завдання. Повторити §63. Виконати впр.492 (два речення)

19.05. Діалог. Тире при діалозі. Завдання. Опрацювати §64. Виконати впр.496 (ІІ завдання)

21.05. Діалог. Тире при діалозі. Завдання. Повторити §64. Виконати впр.499 (І завдання)

22.05. УМР №25. Складання діалогу. Завдання. Виконати впр.500 (скласти і записати невеликий діалог, можливий в одній із зображених на фото ситуацій (на вибір)

25.05. Контрольна робота №8. Складні речення. Пряма мова. Діалог (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Складним називають речення:

А. У якому одна граматична основа.

Б. У якому є вставні слова, однорідні члени речення.

В. Яке має дві або більше граматичних основ.

2. Частини складного речення можуть поєднуватися за допомогою:

А. Тільки інтонації.

Б. Сполучників, сполучних слів, інтонації.

В. Тільки сполучників.

3. Складним є речення:

А) Засинає місто після праці під важкою ковдрою.

Б) І земля, і вода, і повітря – все поснуло.

В) На воді лежали широкі темно-зелені листки латаття, а поміж них жовтіли голівки лілей.

4. Розділові знаки розставлено правильно у реченні:

А) Цвіркун сюрчить, і сад шумить.

Б) Тимко взяв косу, і хотів шаркнути нею по траві.

В) Казав він що земля наша древня.

5. Діалог – це:

А. Зв’язне висловлювання однієї особи;

Б. Різновид прямої мови, що передає розмову двох або кількох осіб;

В. Слова, яке вказують, кому належить пряма мова.

6. Слова, що вказують, кому належить пряма мова, називаються:

А. Словами автора.

Б. Прямою мовою.

В. Інтонацією.

7. Який розділовий знак ставиться після слів автора перед прямою мовою?

А. Тире.

Б. Кома.

В. Двокрапка.

8. Як називаються слова кожного учасника діалогу?

А. Реплікою.

Б. Словами автора.

В. Прямою мовою.

9. Визначте речення, у якому пропущено тире.

А. Якось Петрик приніс у хату кілька дощечок та почав ці дощечки стругати.

– І що ти майструєш? запитав татко.

Б. – Я, татку, хочу зробити шпаківню!

В. Татко усміхнувся Хочеш, я допоможу тобі шпаківню змайструвати?

10. Пряма мова береться:

А. в лапки;

Б. в дужки;

В. в тире з обох боків.

11. У реченні Казав пан: “Кожух дам!» (Нар. творч.) слова кожух дам є:

А. вставними словами;

Б. словами автора;

В. прямою мовою.

12. Висловлювання - Поїхали з нами, бабусю!

- Ніколи, синку, їхать, треба йти! (Нар. творч.)

А. є реченням з прямою мовою;

Б. є діалогом із двох реплік;

В. є реченням з непрямою мовою.

26.05. Лексикологія. Будова слова й орфографія (повторення). Завдання. §66-67. Виконати впр.512, 518 (2 слова)

28.05. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія (повторення). Завдання. §68. Виконати 522

29.05. Синтаксис і пунктуація (повторення). Підсумковий урок. Завдання. §69. Виконати впр.532 (2 речення)

Кiлькiсть переглядiв: 370

Коментарi