12.03. Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Завдання. Опрацювати §52, с.164. Виконати впр.434 (5 слів)

17.03. Числівники прості, складні і складені. Завдання. Опрацювати §52, с.167. Виконати впр.437 (ІІ завдання)

18.03. УМР№20. Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів. Завдання. Скласти та записати у робочі зошити твір-опис природи в художньому стилі за картиною Ф.Манайла «Золота осінь» (на основі матеріалів підручника – с.242-243)

19.03. УМР№21. Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів. Завдання. Усно описати природу рідного краю

31.03. Відмінювання числівників. Завдання. Опрацювати §54. Виконати впр.454 (2 слова), 461 (2 приклади)

01.04. Відмінювання числівників. Завдання. Опрацювати §55-56. Виконати впр.466 (3 словосполучення), 474 (2 словосполучення)

02.04. УМР №22. Розбір числівника як частини мови. Завдання. 1. Ознайомитися із послідовністю розбору числівника як частини мови та зразком письмового розбору (с.180-181). 2. Виконати впр.484 (виконати письмовий розбір двох числівників як частини мови)

07.04. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Завдання. Опрацювати рубрику «Знак м’якшення» (с.167). Записати слова, на місці крапок вставити букву ь (відповідно до правил на с.167): п’ят…, дев’ят…, сім…, шіст…сот, сім…десятьох, вісім…надцят….

08.04. Роздільне написання складених числівників. Завдання. Опрацювати рубрику «Зверніть увагу!» (с.167). Виконати впр.438 (виписати три складених числівники, виконати морфологічний розбір одного (на вибір) (зразок на с.180-181)

09.04. Написання разом порядкових числівників. Завдання. Опрацювати рубрику «Правопис» (с.178). Виконати впр.478 (утворити 5 порядкових числівників)

14.04. Узгодження числівників з іменниками. Опрацювати §57. Виконати впр.487 (10 словосполучень)

15.04. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Завдання. 1.Опрацювати рубрику «Дати» (с.179), впр.483 та рубрику «Культура мовлення» (с.180). 2.Створити оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу (повторити тему «Оголошення» ви можете на с.226-227)

16.04. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Числівник». Завдання. Розглянути схему «Числівник» на с.184 (§58). Виконати впр.497 (3 речення)

21.04. Контрольна робота №7. Числівник (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Повнозначна частина мови, яка означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі, називається:

А) іменником

Б) прикметником

В) числівником

2. Числівники за значенням поділяються на:

А) якісні, відносні й присвійні

Б) кількісні й порядкові

В) прості й складні

3. За будовою числівники поділяються на:

А) прості, складні й складені

Б) якісні, відносні й присвійні

В) кількісні, збірні й дробові

4. На які питання відповідають числівники:

А) скільки? котрий?

Б) чия? чиє?

В) який? яка? які?

5. Числівниками є всі слова рядка:

А) одна третя, двійка, потроїти, шість

Б) третій, кільканадцять, п´ятеро, двадцять шість

В) тридцять п´ять, тисяча, одниця, удвоє

6. За будовою складеними є всі числівники рядка:

А) двісті, обоє, сімсот двадцять один

Б) сімдесят, шестеро, сорок вісім

В) двадцять чотири, сто тридцять шостий, тисяча п´ятдесят вісім

7. Кількісними є всі числівники рядка:

А) сто, четверо, шість десятих

Б) одинадцять, п´ятнадцять, мільйонний

В) сорок, тисяча дев´ятсот, шість

8. Що означають порядкові числівники?

А) дію предмета

Б) кількість предметів

В) порядок предмета при лічбі

9. У якому рядку всі кількісні числівники вжито в орудному відмінку:

А) двома, одним, трьома, чотирма, п’ятьма;

Б) одного, двох, трьох, чотирьох, п’ятьох;

В) однієї, п’яти, шести, шістьох, семи.

10. Під час відмінювання змінюється лише друга частина в усіх кількісних числівниках рядка:

А) дев´ятнадцять, одинадцять, тридцять

Б) шістнадцять, п´ятсот, вісімсот

В) шістсот, сімсот, вісімсот

11. Пишуться з м´яким знаком усі числівники рядка:

А) двад..цяти, тр..ох, сім..надцятий

Б) сім..десяти, п´ят..ма, дев´ят..ома

В) шіст..омастами, чотир..охсот, міл..йон

12. Визначте речення, у якому вжито дробовий числівник:

А) Установлено, що Ніагарський водоспад утворився близько восьми-дев´яти тисяч років тому.

Б) Через Канадський водоспад стікає дев´ятнадцять двадцятих усієї води Ніагарського водоспаду.

В) З криком і вереском промчав тринадцятий у великому капелюсі.

22.04. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Завдання. Опрацювати §59, с.190. Виконати впр.503 (ІІ завдання)

23.04. Розряди займенників за значенням. Завдання. Опрацювати §59, с.191. Виконати впр.504 (3 речення)

28.04. УМР №23. Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належать до різних розрядів. Завдання. 1.Опрацювати с.243. 2.Написати твір на одну із тем: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність» (використовуючи займенники, що належать до різних розрядів)

29.04. Особові та зворотний займенники. Завдання. Опрацювати §60. Виконати впр.508 (6 сполучень); 513 (2 речення)

30.04. Питальні й відносні займенники. Завдання. Опрацювати §61. Виконати впр.519

05.05. Заперечні займенники. Завдання. Опрацювати §62 (звертати увагу на теоретичний матеріал про заперечні займенники). Виконати впр.531 (2, 3, 6 речення)

06.05. Неозначені займенники. Завдання. Опрацювати §62 (звертати увагу на теоретичний матеріал про неозначені займенники). Виконати впр.529 (виписувати тільки неозначені займенники)

07.05. Присвійні займенники. Завдання. Опрацювати §63. Виконати впр.539 (1-3 речення)

12.05. Вказівні займенники. Завдання. Опрацювати §64, с.207-208. Виконати впр.547 (три речення)

13.05. Означальні займенники. Завдання. Опрацювати §64, с.209-210. Виконати впр.549 (три речення; І завдання)

Підсумкову контрольну роботу за ІІ семестр виконуємо на окремому аркуші. Дату не пишемо. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь. Завдання необхідно виконати до 20 травня

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

з української мови

учня/учениці 6 класу

Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів КЗ «Глинське НВО»

Прізвище та ім’я

1. Укажіть прикметник, у якому пишеться -н-:

А) щоде..ий;

Б) сумлі..ий;

В) качи..ий.

2. Виберіть рядок, у якому правильно записані прикметники з не:

А) недбалий; невеликий; не близький, а далекий

Б) зовсім не приємний; не маленький; не гайне

В) нікому не відомий; не холодний, а теплий; не наситний

3. Правильно утворено відносні прикметники за допомогою суфіксів –ськ – (-цьк-, – зьк-) у рядку:

А) український, парубоцький, ризький

Б) паризький, дівочський, ковальський

В) господарський, студентцький, ткацький

4. У котрому рядку є складена форма вищого ступеня порівняння прикметника?

А) Глибший, більш мудріший, найповніший

Б) Більш вразливий, менш досконалий, більш приємний

В) Найбільш темний, менш добрий, радісніший

5. За будовою числівники поділяються на:

А) прості, складні й складені

Б) якісні, відносні й присвійні

В) кількісні, збірні й дробові

6. Пишуться з м´яким знаком усі числівники рядка:

А) двад..цяти, тр..ох, сім..надцятий

Б) сім..десяти, п´ят..ма, дев´ят..ома

В) шіст..омастами, чотир..охсот, міл..йон

7. Числівниками є всі слова рядка:

А) одна третя, двійка, потроїти, шість

Б) третій, кільканадцять, п´ятеро, двадцять шість

В) тридцять п´ять, тисяча, одиниця, удвоє

8. Визначте речення, у якому вжито дробовий числівник:

А) Установлено, що Ніагарський водоспад утворився близько восьми-дев´яти тисяч років тому.

Б) Через Канадський водоспад стікає дев´ятнадцять двадцятих усієї води Ніагарського водоспаду.

В) З криком і вереском промчав тринадцятий у великому капелюсі.

9. Займенники за значенням поділяються на:

А) 8 розрядів;

Б) 10 розрядів;

В) 9 розрядів.

10.Зворотний займенник себе не має:

А) форми Н.в.;

Б) форми О.в.;

В) форми Р.в..

11. Пишуться через дефіс усі займенники рядка:

А) ні/хто, казна/який, де/що;

Б) аби/хто, котрий/сь, де/хто;

В) казна/що, будь/який, хтозна/що.

12. Вкажіть речення, у якому є займенники:

А) Цибуля від семи недуг лікує.

Б) Умій їздити, умій і доглядати.

В) Кожний собі щастя кує (Нар.творч.).

19.05. УМР №25. Есе світоглядного змісту. Завдання. Написати есе на одну із тем (на вибір): 1. «Кого можна назвати патріотом рідної землі»; 2. «У чому полягає життєвий успіх»

Перед початком роботи ознайомтеся з теоретичним матеріалом

Поняття про есе. Есе являє собою унікальний літературний жанр. По суті, це будь-який короткий твір, написаний в приватному порядку з якого-небудь питання.

Есе – це мінітвір, невеликий за обсягом, в якому є висловлення власної думки про будь-який предмет, своїх відчуттів, ставлення до світу.

Правила написання есе

Для написання есе потрібно пройти 4 етапи:

1 етап – збір інформації за проблемою;

2 етап - аналіз інформації;

3 етап – виявлення власної точки зору;

4 етап – викладання власної думки.

Зразок есе «У чому полягає життєвий успіх»

Кожен з нас прагне досягти неабияких успіхів у житті. Цьому нас вчать змалечку найрідніші люди, яким не байдужа наша доля. Ми ставимо перед собою мету та йдемо до неї маленькими кроками, намагаючись втілити її у реальність.

Успіхів можна домогтися у різних сферах свого життя. І кожен сам обирає свій шлях та шукає ключ до успіху, виокремлює для себе найвагоміші складові, які допоможуть досягти значного результату. Що стосується мене, то я поки що не можу назвати себе успішною людиною. Принаймні на даному етапі життя, я ще не досягла певних висот.

Як на мене, успішним може називатися лише той, хто пройшов безліч випробувань на своєму шляху, ретельно та старанно працював, набрався багатого досвіду і врешті-решт може похвалитися вагомими здобутками в той чи іншій сфері діяльності. Життєвий успіх для мене – це по-перше, велика та дружня родина, яка буде любити і підтримувати, незважаючи ні на що. По-друге – це вірні та надійні друзі, в компанії з якими ти почуваєш себе легко й невимушено. На мій погляд, неможливо оминути одну з вагомих складових нашого життя, якою є робота, та, що викликає задоволення і бажання займатися улюбленою справою знов і знов.

Безумовно, людина сама творець свого щастя. У всіх нас повинно бути бажання домогтися чогось у житті і я теж не виняток. Тому все своє подальше життя буду намагатися впевнено йти до своєї мети і стати по-справжньому успішною людиною!

20.05. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Займенник». Завдання. Повторити §59-65. Виконати 1-6 завдання, с.214-215.

21.05. Контрольна робота №8 (тестові завдання). Займенник

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Займенник – це самостійна частина мови, що:

А) називає предмет і відповідає на питання хто? що?

Б) вказує на предмети, їхні ознаки та кількість, але не називає їх;

В) означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі.

2. На які питання відповідає займенник?

А) який? чий? котрий? скільки? що робити?

Б) що? хто? який? чий? котрий? скільки?

В) що робити? що зробити? як? скільки?

3. Займенники за значенням поділяються на:

А) 8 розрядів;

Б) 10 розрядів;

В) 9 розрядів.

4. Зворотний займенник себе не має:

А) форми Н.в.;

Б) форми О.в.;

В) форми Р.в..

5. Які два розряди займенників відрізняються тільки метою використання?

А) неозначені і відносні;

Б) питальні і заперечні;

В) питальні і відносні.

6. Вкажіть речення, у якому є займенники:

А) Цибуля від семи недуг лікує.

Б) Умій їздити, умій і доглядати.

В) Кожний собі щастя кує (Нар.творч.).

7. Відмінюються, як прикметники, усі займенники рядка:

А) котрий, твій, деякий, інший;

Б) себе, хтось, вони, ніхто;

В) цей, я, самий, воно.

8. Присвійними є всі займенники рядка:

А) мій товариш, наш будинок, з твого вікна;

Б) у свій час, її котик, вихваляти себе;

В) котра година, стільки проблем, отой шлях.

9. Пишуться через дефіс усі займенники рядка:

А) ні/хто, казна/який, де/що;

Б) аби/хто, котрий/сь, де/хто;

В) казна/що, будь/який, хтозна/що.

10. У якому рядку всі займенники пишуться разом?

А) ні/хто, де/хто, хто/сь;

Б) хто/небудь, будь/хто, аби/хто;

В) будь/до/кого, казна/хто, казна/з/ким.

11. У непрямих відмінках мають інші основи, ніж у Н.в., усі займенники рядка:

А) я, скільки, жодний;

Б) хто, що, він;

В) самий, абиякий, той.

12. Стоять у формі О.в. всі займенники рядка:

А) нею, ніким, вона;

Б) казна/ким, мною, чим;

В) ніхто, чим, я.

26.05. Лексикологія. Редагування речень (текстів), у яких допущено лексичні та граматичні помилки. Завдання. §66. Виконати впр.566

27.05. Фразеологія. Словотвір та орфографія. Завдання. §67. Виконати впр.569

28.05. Морфологія й орфографія. Підсумковий урок. Завдання. §68. Виконати впр.576 (4 слова)

Кiлькiсть переглядiв: 636

Коментарi