13.03. Творення й правопис прислівників. Букви –н- та –нн- у прислівниках. Завдання. Опрацювати §34-35. Виконати впр. 350 (5 слів) і 361

16.03. Не і ні з прислівниками. Завдання. Опрацювати §36. Виконати впр. 376 (4 речення)

17.03. И та і в кінці прислівників. Завдання. Опрацювати §37. Виконати впр.380

20.03. Правопис прислівників на –о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні. Завдання. 1. Опрацювати §38. Виконати впр.386 (8 слів). 2. Повторити рубрику «Мовний засіб» (с.120)

30.03. Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Завдання. Опрацювати §39. Виконати впр.397 (10 слів)

31.03. Складання тексту рекламного буклету молодіжного вбрання. Завдання. Скласти текст рекламного буклету молодіжного вбрання з використанням прислівникових сполук до лиця, до смаку, не до речі, не до вподоби, на вибір, в міру.

03.04. Написання прислівникових сполучень типу: раз у раз, з дня на день. Завдання. Опрацювати §40. Виконати впр.411 (10 сполучень)

06.04. Написання прислівникових сполучень. Завдання. Повторити §40. Виконати впр.418 (2 речення)

07.04. УМР №16. Складання анотації на книжку. Завдання. 1. Опрацювати теоретичний матеріал (с.222-223). 2. Ознайомитися зі зразками анотацій до книжок (впр.620). 3. Вибрати вдома книгу, яку б ви хотіли порадити своїм друзям, та написати анотацію на неї, використовуючи прислівники.

10.04. Контрольна робота №5. Прислівник (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Прислівниками є всі слова рядка

А. весело, опівдні, дехто

Б. нарешті, вранці, збоку

В. Співаючи, ніколи, звечора.

2. Прислівник є в кожному реченні, ОКРІМ

А. Всяка пташка по-своєму співає.

Б. Обабіч шляху зеленіє озимина.

В. Півень по своєму подвір`ю воєводою ходить.

3. Прислівник виконує роль присудка в реченні

А Блідий ранок несміливо зазирнув у вікна.

Б Назустріч дівчині йшов велично лось.

В. І радісно, і сумно мені.

4. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку

А. швидко — швидше

Б. холодно — холодніше

В. погано — поганіше

5. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку

А. часто — частіше

Б .тихо — тихіше

В. близько — близькіше

6. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника в рядку

А. багато — більше — найбагато

Б. струнко — стрункіше — найстрункішіше

В. глибоко — глибше — найглибше

7. Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті

А. поноч.., утрич.., вранц…

Б. укуп.., по-вовч.., навік..

В. сьогодн.., навесн.., пішк..

8. Літеру и треба писати на місці всіх пропусків у варіанті

А. по-ведмеж.., удвіч.., навтік..

Б. докуп.., навкруг.., насправд..

В. пішк.., мовчк.., по-китайськ..

9. Разом треба писати всі прислівники у варіанті

А. Без/сумніву, з/переляку, по/перше

Б. де/сь, аби/де, коли/сь

В. в/горі, у/бік, по/іншому

10. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті

А. по/перше, будь/коли, ледве/ледве

Б. по/братськи, аби/де, коли/сь

В. видимо/невидимо, десь/то, аби/як

11. Літери –нн- потрібно писати в кожному прислівнику рядка

А. Со....о, спросо…я, навма…я

Б.попідти…ю, несподіва…о, полегше…о

В. воста…є, поваж…о, зляка..о.

12.У якому реченні допущено лексичну помилку? Відредагувати та записати речення

А. «Чи вірно ти поробив тестові завдання?» - запитав мене учень із сусіднього класу.

Б. Я наполегливо готую домашні завдання.

В. Ми подякували товаришеві за цікаву екскурсію.

13.04. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Види прийменників за будовою. Завдання. Опрацювати §42. Виконати впр.436 (ІІ завдання)

14.04. УМР №17. Портретний нарис у публіцистичному стилі. Завдання. 1.Опрацювати с.135-136 (теоретичний матеріал, пам'ятка). 2.Опрацюйте зразок (впр.622). 3. Напишіть портретний нарис у публіцистичному стилі мами, тата, вчительки, тренера, письменника, артиста, громадського діяча чи іншої особи, яку ви поважаєте

17.04. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс. Завдання. Опрацювати рубрику «Походження» (с.155) та §43. Виконати впр.451

21.04. Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення. Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників. Завдання. Опрацювати §44. Виконати впр.464 (7 сполучень слів)

24.04. Розбір прийменника як частини мови. Завдання. 1.Опрацювати послідовність та зразок розбору прийменника як частини мови (с.164). 2.Виконати впр.468 (ІІ завдання)

27.04. Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Сполучники сурядності та підрядності. Завдання. Опрацювати §45-46. Виконати впр.473 (І завдання), впр.487 (виписати у дві колонки сполучники сурядності та підрядності)

28.04. УМР №18. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом). Завдання. 1.Прочитати текст «Дорогий образ» (с.214). 2.Скласти простий план до тексту (письмово). 3.Усно переказати прочитане за планом

04.05. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники. Завдання. Опрацювати §47. Виконати впр.497

05.05. Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків. Завдання. Опрацювати §48. Виконати впр.508

08.05. УМР №19. Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі. Завдання. 1.Опрацювати тему 12, с.230. 2.Прочитати текст «Яка людина є інтелігентною?» (впр.613), написати докладний переказ тексту, користуючись планом:

1. Людина мусить бути інтелігентною!

2. Риси істинного інтелігента.

3. Дрібниці, через які виявляється інтелігентність.

4. Тренування інтелігентності.

12.05. Контрольний диктант №2. Завдання. Спишіть текст. На місці нижніх рисок ( _ ) вставте пропущені букви. Зніміть скісну риску ( / ), записавши слово разом, окремо чи через дефіс. Зверніть увагу: диктант записуємо на окремому аркуші.

Гомін води

Від/ходили все далі й далі зрадливі вітряні дні, і вже з другого ранку вони їхали царством в_сни – адже був кінец_ квітня!

В_сна гомоніла на/в/коло них, вода гоготіла, гурчала струмками по/ярках і пагорках, не/спокійно ворушилися ріки, не/мов ремствували на б_реги, і, набираючи сили, раптом долали їх, свої кордони, і ро_ливалися на всю міць, на всю ш_рочінь, ген/ген заливаючи луки. Д_рева і кущі стояли по/коліна в воді, і де/не/де поодинокі рибалки плавали на своїх маленьких човниках між тими д_ревами, вибираючи місце для ловів.

З д_тячих років най/дужче вона любила в_сну з її гомоном неспин_ої води, цвірін_ка_ням перших пташок, жадобою цвіту, росту кожного д_рева, кожного кущика, кожної билинки. І її також особливо охоплювала жадоба росту, ж_ття.

15.05. Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Завдання. Опрацювати §50. Виконати впр.536 (три речення)

Підсумкову контрольну роботу за ІІ семестр виконуємо на окремому аркуші. Дату не пишемо. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь. Завдання необхідно виконати до 19 травня

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

з української мови

учня/учениці 7 класу

Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів КЗ «Глинське НВО»

Прізвище та ім’я

1. З однією н пишуться всі дієприкметники рядка:

А) невпи..ий, непримире..ий, невблага..ий

Б) стара..ий, недозволе..ий, нагородже..ий

В) невиснаже..ий, неврівноваже..ий, прихова..ий

2. Дієприслівниками недоконаного виду є всі слова рядка:

А) посивівши, воюючи, розбивши, ніяковіючи

Б) виконуючи, сяючи, ховаючи, згортаючи

В) приносячи, згорівши, плачучи, віддаючи

3. Дієприслівниковий зворот – це…

А) Дієприслівник разом із залежними словами.

Б) Дієприслівник разом із дієсловом-присудком, з яким він пов’язаний за змістом.

В) Дієприслівник разом із граматичною основою.

4. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника:

А) багато — більше — найбагато

Б) тяжко — тяжіше — найтяжіше

В) глибоко — глибше — найглибше

5. Разом треба писати всі прислівники у варіанті:

А) по/українськи, на/вхрест, по/тиху

Б) до/щенту, на/весні, раз/у/раз

В) з/висока, на/вшпиньки, від/нині

6. Складеним є прийменник:

А) у зв´язку з;

Б) близько;

В) всупереч.

7. З усіма частинами мови прийменник пишеться:

А) окремо

Б) разом

В) через дефіс

8. Яким членом речення є сполучник

А) головним членом речення;

Б) другорядним членом речення

В) не є членом речення

9. Складні сполучники пишуться

А) окремо

Б) через дефіс

В) разом

10. Частка вжита в кожному реченні, окрім:

А) Пішов би я в Україну.

Б) Майже тиждень не було дощу.

В) Я буду крізь сльози сміятись.

11. Обрати рядок, у якому не із словами пишеться разом

А) не/великий (малий) ; не/нароком; не/дбалість

Б) не/вмирає, не/навиджу; не/щастя, а біда

В) не/щастя (біда), не/лякає, не/гнів,а ніжність.

12. Вигук виділено у реченні

А. Бувай здоров! Кланяйся від нас своєму дому!

Б. Як тебе не любити, Києве мій!

В. Ви чуєте, скільки вогню в нашій мові!

18.05. Написання часток –бо, -но, -то, -от, -таки. Завдання. Опрацювати §49 (рубрики «Дефіс», «Пишемо окремо», що стосуються часток –бо, -но, -то, -от, -таки). Виконати впр.522 (5 слів)

19.05. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Завдання. Опрацювати §51. Виконати впр.545 (4 речення)

22.05. Контрольна робота №6. Прийменник, сполучник, частка, вигук (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. У якому рядку всі прийменники пишуться разом?

А) по/над, по/під, по/серед,за/для,за/ради;

Б) з/метою, по/під, з/поміж, з/за;

В) у/ зв’язку/з, за/ради, по/за.

2.При якій самостійній частині мови найчастіше стоїть прийменник:

А) при іменнику;

Б) при числівнику;

В) при прикметнику

3. З усіма частинами мови прийменник пишеться:

А) окремо

Б) разом

В) через дефіс

4. Прийменники вживаються тільки:

А) з непрямими відмінками

Б) з прямим відмінком

В) не вживаються з відмінками

5. Яким членом речення є сполучник

А) головним членом речення;

Б) другорядним членом речення

В) не є членом речення

6. Складні сполучники пишуться

А) окремо

Б) через дефіс

В) разом

7. Частку же (ж) пишуть від слів

А) разом;

Б) через дефіс

В) окремо

8. Обрати рядок, у якому не із словами пишеться разом

А) не/великий (малий) ; не/нароком; не/дбалість

Б) не/вмирає, не/навиджу; не/щастя, а біда

В) не/щастя (біда), не/лякає, не/гнів,а ніжність.

9. Частка вжита в кожному реченні, окрім:

А Пішов би я в Україну.

Б Майже тиждень не було дощу.

В. Я буду крізь сльози сміятись.

10. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники: а) ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;

б) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого; в) ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого;

11. Граматично правильно побудовано словосполучення

А. на протязі кварталу

Б. конспект по біології

В. перекладати українською.

12. Вигук виділено у реченні

А. Бувай здоров! Кланяйся від нас своєму дому!

Б. Як тебе не любити, Києве мій!

В. Ви чуєте, скільки вогню в нашій мові!

25.05. Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Завдання. Виконати тестові завдання 1-12, с.206-207

26.05. Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, правопис і використання їх у мовленні. Завдання. Виконати тестові завдання 13-24, с.207-208

29.05. Підсумковий урок. Завдання. Розгадати кросворд «Частини мови» за посиланням: wym-1590240707166

Кiлькiсть переглядiв: 789

Коментарi